halbertsma ik haw in dream poster halbertsma ik haw in dream

 

Yn 2017 bestiet Toanielferiening Halbertsma 145 jier. In lustrum jier wêryn’t wy altyd mei in spektakelstik komme. Tsien jier ferlyn spilen wy “Ja suster, Nee suster” en yn 2012 waard “Moulin Rouge” op ‘e planken brocht. Altyd stikken mei in soad sang en dûns. En ek dizze kear bringe wy wer in lyksoartich stik foar it fuotljocht:

“Ik haw in Dream”, in musical basearre op ’e film “Mamma Mia”.

De ferskes fan ABBA foarmje de grûnslach fan dizze film. It ferhaal spilet him ôf op in Gryksk eilân wêr’t Donna, in frijgeselle Amerikaanske frou, in hotel hat. Har dochter Sophie stiet op it punt te trouwen mei Sky en foar dit feest hat Donna twa hertsfreondinnen útnoege. Sophie dy’t net wit wa’t har heit is, noeget sûnder dat har mem dit wit, trije eardere freonen fan har mem út om nei it eilân te kommen. Ien fan dizze mannen is mooglik har heit. Wa?

Lykas by “Moulin Rouge” is de rezjy wer yn hannen fan Theo Smedes.

Bliuw op ‘e hichte en folgje ús op Facebook enTwitter.
Foar mear ynformaasje oer de foarstellings sjoch op ús webside www.ikhawindream.frl

Oant sjen yn de Bidler

Bedrijven
    
Tweets

10-06-2018 12:11
Spelers en fans staan klaar voor de reis naar De Knipe. https://t.co/LbniXtcSst


07-06-2018 16:17
RT @popkoorwergea: Lekker gerepeteerd vanavond voor zondag! We zingen dan in de #Prinsentuin #Leeuwarden op korenfestival #LokaalVocaal. 15…


07-06-2018 16:16
RT @vvWarga: Voorbereiding Warga op het finale nacompetitie duel van zondag uit tegen Read Swart met hand/kopbal. Gaan we het beleven dat e…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube