Wergea - Sutelaksje Fryske Boek op sneon 7 oktober
Foar de tredde kear yn de nije opset sille we mei de Fryske boeken by de doaren del. We komme wer op de fertroude tiid, sneon 7 oktober tusken 11.00 en 14.00. Fanút Us Doarpshûs sille de sutelders mei de kroaden fol boeken by jo del komme. Om bewenners yn us doarpen entûsjast te meitsjen foar de nijste Fryske boeken, wurdt der in wike fantefoaren in folder mei ynformaasje ferspraat. Mochten jo sneons net thús wêze, dan kinne jo ek in bestelbon opstjoere.

Ek dit jier is der rûnom yn de provinsje sutele. Yn gearwurking mei de stifting Boeken fan Fryslân hat skriuwer Ferdinand de Jong it suteljen fan Fryske boeken wer oppakt. Ferskate doarpen en ferienings binne hjirfoar benadere troch Ferdinand. Foar ferienings betsjut dat in leuke ekstra opbringst foar de klubkas, want 25% fan de omset mei men hâlde. Yn Wergea is dat ek dit kear Filmkafé Bagdad.

In pinautomaat is oanwêzich foar it gefal minsken gjin kontanten yn hûs hawwe. Jo kinne ek delkomme yn Us Doarpshûs tusken 11.00 en 14.00. Sjoch foar mear ynfo oer alle aksjes op: www.facebook.com/Sutelaksje

Rimmy Tijsma-Sinnema – 058-2551839
Frans Slaterus – 058-2552979

Bedrijven
    
Tweets

10-06-2018 12:11
Spelers en fans staan klaar voor de reis naar De Knipe. https://t.co/LbniXtcSst


07-06-2018 16:17
RT @popkoorwergea: Lekker gerepeteerd vanavond voor zondag! We zingen dan in de #Prinsentuin #Leeuwarden op korenfestival #LokaalVocaal. 15…


07-06-2018 16:16
RT @vvWarga: Voorbereiding Warga op het finale nacompetitie duel van zondag uit tegen Read Swart met hand/kopbal. Gaan we het beleven dat e…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube