De twadde rige fragen fan de Wergeaster digitale websitepuzzel.
Diel ien stiet efkes leger op de site. Dêr stiet ek de útlis.
Klik op 'lees meer' foar de fragen. 

Fraach 7
Yn in snypsnaar fan febrewaris stiet immen dy 't him pleatst hie foar baan kampioenskippen. Wa is dizze Wergeaster "crack "
3de letter wurdt frege en komt op plak 15.

Fraach 8
Twa kearsen en in stik stikeltried binne symboal fan in organisaasje. Yn Wergea wurdt yn de Frissel yn desimber in skriuwersjûn hâlden ûnder harren flagge. Oer wa hawwe wy it hjirre?
We freegje de 7de letter, plak ?

Fraach 9
In groep jongerein is aktyf foar World servants bynammen Nynke en Bieuwkje Kooistra, hja geane nei in plak yn Ghana "Dakpannuri ", graach hjir de krekte plaknamme.
We freegje de 1ste letter en dy komt op plak 6.

Fraach 10
Halbertsma toaniel spile yn Wergea 'De Wenboat’ Wa is eins de skriuwer fan dit spektakelstik en wa wienen de earste bekende akteurs?
De 2de letter fan de 2de man,komt op plak 10.

Fraach 11
It âldpapier wurdt else moanne yn Wergea ophelle troch frywilligers, foar wa is de opbringst eins.( alfabetiske folchoarder )
? Letter komt op plak ?.

Fraach 12
SP grondverzet & onderhoudsbedrijf docht yn wâlbeskoeiïng, sierbestrating,riolering en tegelwurk. Ek kin hy ............. produkten leverje.
10de letter op plak 19.

Bedrijven
    
Tweets

16-07-2019 20:20
RT @popduo: #fakânsje! #vakantie! #Frysk https://t.co/B9zpTUmYIr


16-07-2019 20:20
RT @teatsen: Beste teatsvrienden. De opgave voor het Wraldkampioenskip is per omgaande open. Schrijf je nu in via onze vernieuwde website:…


08-07-2019 15:58
RT @popduo: Mooi middagje in Pekela ?? https://t.co/xPTyvvq3Kk


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.