Provincie Fryslân realiseert samen met het Rijk en de gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhim tussen Leeuwarden en Grou een nieuwe vaarroute voor de grotere zeilvaart. Deze vaarroute, kortweg Staandemastroute genoemd, wordt geschikt gemaakt als vaarweg voor schepen met een staande mast.

Hiermee worden zeilschepen bedoeld die de mast(en) niet gemakkelijk kunnen strijken. Het laatste onderdeel van de realisatie is de aanleg van een nieuwe vaarweg ten westen van Wergea, inclusief de bouw van een beweegbare brug en de aanpassingen aan de wegenstructuur. Met deze nieuwsbrief willen de Provincie Fryslân en de gemeente Boarnsterhim u informeren over de stand van zaken van dit projectonderdeel. 

 

Aanleg vaarweg in de afrondende fase

De aanleg van de nieuwe vaarweg westelijk van Wergea bevindt zich in de afrondende fase. Nadat de archeologische opgraving medio maart is afgerond is het graafwerk aan de vaarweg hervat. De laatste vrijkomende grond wordt zoveel als mogelijk toegepast in de kadewerkzaamheden aan de oostelijke oever van de Wergeasterfeart, gelegen tegenover de Himpensermarpolder. Het opwaarderen van deze kade vindt plaats in opdracht van Wetterskip Fryslân.

De damwanden langs de nieuwe vaarweg zijn bijna allemaal geplaatst. Alleen aan de noordzijde van de brug wordt nog stalen damwand geheid. De steenbestorting op de taluds van de natuurvriendelijke oevers op het noordelijke tracé wordt in juni aangebracht. De houten constructies ter bescherming van de brug tegen aanvaren en de wachtplaatsen bij de brug worden op dit moment aangelegd. Verder is een start gemaakt met de herinrichting van de ijsbaan.

Bagger- en oeverwerk Himpensermar en Greate Mar

De bochtverruiming bij Domwier begint duidelijke vormen aan te nemen. Een groot deel van de bestaande oever en kade is afgegraven. De nieuwe breedte van de vaarweg is al goed zichtbaar geworden. De werkzaamheden aan deze kade en oever zijn naar verwachting begin juni klaar. Langs de Himpensermarpolder is de westelijke oever van de vaarweg en een deel van de kade onder profiel gebracht. Na het broedseizoen voor de vogels hervat de aannemer de werkzaamheden in en langs de Himpensermarpolder.

Archeologie
Zoals bekend heeft de archeologische opgraving de nodige sporen en voorwerpen aan het licht gebracht, waaronder negen kogelpotten uit waarschijnlijk de 12e eeuw (zie bijgaande foto's). De vondsten worden naar verwachting nog tentoongesteld. De archeologen zullen dan tekst en uitleg geven over de opgraving.

alt                  alt


Wegenwerk en Palma Br?ge

De nieuwe weg via de Palma Brêge en de ontsluiting Peinjedyk zijn al in gebruik. De verlichting en bebording zijn geplaatst. Het grondwerk aan de bermen vindt op dit moment plaats. Onlangs is het wegverkeer voor het eerst over de nieuwe Palma Brêge geleid, een mijlpaal! De opruimwerkzaamheden van de bestaande weg zijn inmiddels gestart. De nieuwe betonweg naar d Himpensermar is aangelegd en beschikbaar voor bestemmingsverkeer. Langs de betonweg wordt nog het nodige grondwerk aan de bermen en watergangen verricht.

Er wordt nu gewerkt aan het verder afbouwen van het bedieningshuisje op de brug. De contouren var het huisje zijn goed zichtbaar. Het bedieningsgebouw is naar verwachting begin juni gereed. In verband met de veiligheid zal tijdens de afbouw van het huisje het fietsverkeer tijdelijk weer via hel oude fietspad naast de brug worden geleid.

Verkeershinder bij testen van de brug

De aannemer zal het openen en sluiten van de brug nog gaan testen en inregelen. Dat vindt naar verwachting begin juni plaats en dan in de late avonduren en 's nachts. Het brugdek gaat dan bij herhaling open en dicht. Deze werkzaamheden zullen leiden tot oponthoud voor het wegverkeer. De wachttijd kan oplopen van enkele minuten tot veel langer. De provincie en gemeente adviseren het wegverkeer tijdens het testen zoveel mogelijk om te rijden. De periode van testen en de adviesroutes worden met borden tijdig aangekondigd. De provincie en gemeente seinen de hulpdiensten tijdig in over de werkzaamheden.

Waterhuishouding

Binnenkort start de aannemer met de aanleg van het nieuwe gemaal aan de noordzijde van de brug. Het gemaal moet straks het gebied tussen de nieuwe vaarweg en de Noordwest zijde van Wergea op peil houden. De waterhuishouding wordt gedurende de bouw van het gemaal met tijdelijke maatregelen in stand gehouden. Het gemaal is naar verwachting in het najaar 2009 in bedrijf.

Opening vaarweg

Zoals het nu lijkt kan de vaarweg in de loop van juni open gesteld worden.

Zoals eerder gemeld zullen enkele werkzaamheden na het openstellen nog enige maanden voortduren. Dat neemt niet weg dat de opdrachtgevers eind juni een officiële opening gaan organiseren, gevolgd door een open dag op zaterdag 4 juli. Meer informatie hierover volgt nog via diverse media.

Voorstelling 'Cascada'

In de aanloop naar de opening hebben gemeente Boarnsterhim en de provincie Fryslân betrokkenen en omwonenden van de route en werkzaamheden uitgenodigd voor de matineevoorstelling van het Iepen Lofspul 'Cascada' op 17 mei in Wergea. Het stuk is gebaseerd op het beroemde verhaal van Alice in Wonderland, maar is op magische en muzikale wijze omgetoverd tot een unieke voorstelling. In een circustent langs de Staandemastroute is op deze wijze vanuit het project aan de genodigden een bijzondere middag aangeboden.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer De Jager, afdeling Nieuwe Werken van de Provincie Fryslân, telefoonnummer 058 - 29 25 557. (uitgave Povincie Fryslân/gemeente Boarnsterhim)

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.