halbertsma ik haw in dream poster halbertsma ik haw in dream

 

Yn 2017 bestiet Toanielferiening Halbertsma 145 jier. In lustrum jier wêryn’t wy altyd mei in spektakelstik komme. Tsien jier ferlyn spilen wy “Ja suster, Nee suster” en yn 2012 waard “Moulin Rouge” op ‘e planken brocht. Altyd stikken mei in soad sang en dûns. En ek dizze kear bringe wy wer in lyksoartich stik foar it fuotljocht:

“Ik haw in Dream”, in musical basearre op ’e film “Mamma Mia”.

De ferskes fan ABBA foarmje de grûnslach fan dizze film. It ferhaal spilet him ôf op in Gryksk eilân wêr’t Donna, in frijgeselle Amerikaanske frou, in hotel hat. Har dochter Sophie stiet op it punt te trouwen mei Sky en foar dit feest hat Donna twa hertsfreondinnen útnoege. Sophie dy’t net wit wa’t har heit is, noeget sûnder dat har mem dit wit, trije eardere freonen fan har mem út om nei it eilân te kommen. Ien fan dizze mannen is mooglik har heit. Wa?

Lykas by “Moulin Rouge” is de rezjy wer yn hannen fan Theo Smedes.

Bliuw op ‘e hichte en folgje ús op Facebook enTwitter.
Foar mear ynformaasje oer de foarstellings sjoch op ús webside www.ikhawindream.frl

Oant sjen yn de Bidler

Bedrijven
    
Tweets

03-09-2018 17:03
RT @popduo: Zondagmiddag 30 september geven we met het Groninger duo Korthuis en Pol een uniek #dubbelconcert in @TsjerkjeSwichum. Zij in h…


28-08-2018 22:01
RT @popduo: Leuke zondag weer in #Balk bij @BMKEIMPE met wederzijds vermaak. Gemist? In 2019 zijn we er 31 maart en 25 augustus weer! https


28-08-2018 22:01
RT @vvWarga: De velden worden klaargemaakt voor de bekerwedstrijden van dit weekend. Het programma staat op onze nieuwe site. https://t.co/


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube