halbertsma ik haw in dream poster halbertsma ik haw in dream

 

Yn 2017 bestiet Toanielferiening Halbertsma 145 jier. In lustrum jier wêryn’t wy altyd mei in spektakelstik komme. Tsien jier ferlyn spilen wy “Ja suster, Nee suster” en yn 2012 waard “Moulin Rouge” op ‘e planken brocht. Altyd stikken mei in soad sang en dûns. En ek dizze kear bringe wy wer in lyksoartich stik foar it fuotljocht:

“Ik haw in Dream”, in musical basearre op ’e film “Mamma Mia”.

De ferskes fan ABBA foarmje de grûnslach fan dizze film. It ferhaal spilet him ôf op in Gryksk eilân wêr’t Donna, in frijgeselle Amerikaanske frou, in hotel hat. Har dochter Sophie stiet op it punt te trouwen mei Sky en foar dit feest hat Donna twa hertsfreondinnen útnoege. Sophie dy’t net wit wa’t har heit is, noeget sûnder dat har mem dit wit, trije eardere freonen fan har mem út om nei it eilân te kommen. Ien fan dizze mannen is mooglik har heit. Wa?

Lykas by “Moulin Rouge” is de rezjy wer yn hannen fan Theo Smedes.

Bliuw op ‘e hichte en folgje ús op Facebook enTwitter.
Foar mear ynformaasje oer de foarstellings sjoch op ús webside www.ikhawindream.frl

Oant sjen yn de Bidler

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.