logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

DRANG
In komeedzje oer de gefolgen fan in nacht út in skier ferline fol lust en leafde

It sil dy mar oerkomme… Op in dei stiet der in freondinne fan eartiids op ‘e stoepe mei har hast-folwoeksen soan. Se beweart datsto de heit bist, ferwekt op in feestje, stikem achter de boskjes. En no freget se dyn help! Peter Tuinman regissearret dizze wrange komeedzje.

Juliette en Wouter binne in echtpear fan hast sechtich, sûnder bern. Hy hat it kontakt ferlern mei syn tiid, sy sjocht, nei in slimme sykte, mei skrik werom op har libben. As de freondinne mei har soan harren libben ynstapt, wurdt de rin fan it libben op ‘e nij tsjin it ljocht holden en wurde leagens ûntmaskere. Komysk, bitter en leafdefol tagelyk.

DRANG begjint dêr’t it televyzjeprogramma Spoorloos ophâldt: hoe geane minsken mei elkoar om as se ûnferwachts wer by mekoar brocht binne. In foarstelling fol ûnmacht, dwazens, en nettsjinsteande grimmitigens, dochs leafde.

Regisseur Peter Tuinman is benammen bekend as akteur. As regisseur wûn hy yn 2009 de Toneelpublieksprijs mei Kopenhagen fan Het Nationale Toneel.
Tjeerd Bischoff skreau yn 2008 prachtige sênes foar de 11Stêdetocht fan Tryater, ûnder oare de sêne yn Hylpen mei Thijs Feenstra.


tekst Tjeerd Bischoff
regy Peter Tuinman
spilers Jan Arendz, Aly Bruinsma, Marijke Geertsma en Lourens van den Akker

 

 

Wanneer: 20 novimber
Wêr: De Bidler
Hoelet: 20.00 oere

 

Kaarten foar Drang yn Wergea binne te krijen troch te beljen mei: 058-2552200
Priizen kaarten Drang binne:
€ 13,50 Normaal
€ 12,00 Freonen of 65+
€ 10,00 CKV/CJP

 

 

 

 

 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.