logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Maandag 9 maart 2015 was er in het Politiek Forum (het informatie vergarende deel van de gemeenteraadsvergadering) het renoveren van de drie bruggen in Wergea aan de orde. Het college heeft kortgeleden besloten om alle drie de bruggen in Wergea beweegbaar te houden en wil aan de raadsleden en andere belangstellenden de keuze uit drie scenario's uitleggen.
Er was voor het onderwerp één inspreker; nl de heer Menno Pothof.

Hier onder de tekst die hij heeft uitgesproken.

9-3-2015. Oranjezaal ten stadhuize Leeuwarden.

Aan de leden van het Politiek Forum, met betrekking tot de Bruggen Wergea.

 

Politiek is niet mijn sterke kant. Spreken in het openbaar ook niet.
Niettemin vond ik het nu tijd dat toch te doen.
Waarom ?
Omdat ik blij ben. Blij. En nog eens blij. Echt heel erg blij.
Als inwoner van Wergea, eerst onder de gemeente Boarnsterhim, en sinds kort deel van de fraaie gemeente Leeuwarden heb ik mij bijzonder bekommerd over het voortbestaan van dit fraaie dorp waar ik sinds 1993 woon.

De doorgaande vaarroute door het dorp is daar een zeer belangrijk aspect in.
Deze is sedert eeuwen de leven brengende kracht ; groei en bloei dankt Wergea aan de doorgaande vaarroutes door het dorp -U hoort het goed met een S- in het meervoud. Zij is er langs ontstaan.
De eerste, De Wergeaster Feart vormt al sedert de late middeleeuwen de directe hoofdvaarroute van het zuiden van Fryslan noordwaarts naar de hoofdstad Leeuwarden. Je zou kunnen zeggen dat Wergea het voorportaal voor Leeuwarden is. De beurtschippers legden er even aan voor een borrel, een brood of kort verblijf.
De tweede vaarroute is de zogenaamde Foudering die vanuit de oostelijk gelegen Oude Feanen aantakt, vooral voor de visserij in Wergea, aan de genoemde vaart. Daardoor zijn condities geschapen voor een welvarend dorp.

Wat is nu het geval ? Na jaren van onzekerheid, als gevolg van de ontwikkeling van de Staande Mast Route, u wel bekend, verkeerden wij in bittere onzekerheid over de ontwikkelingen. De vaarroute door het dorp dreigde door de noodzakelijke omleiding in onbruik te raken, met alle gevolgen van dien. Minder draagvlak voor de voorzieningen (ik hoef maar te noemen supermarkt, pinautomaat etc.), de leefbaarheid in de kleine kern in gevaar…. !
Maar , het gemeentebestuur heeft besloten de vaarroutes door het dorp te revitaliseren. De bruggen beweegbaar te houden en niet vast te lassen, zoals even een denkbeeld is geweest.
Niet alleen op zich, daarom, wil ik mijn blijheid en complimenten aan het bestuur kenbaar maken.
Ook en juist vanwege de wijze waarop tot dit besluit gekomen is, wil ik prijzen.

En dat is vanwege het feit dat Leeuwarden zeer heeft opengestaan voor initiatieven, impulsen en particuliere medewerking vanuit het dorp. Dit terwijl de wethouder in ons gesprek (dd. 19 02-2014) met hem aangaf hier geen ervaring mee te hebben ! Na het eerste gesprek met Wethouder Van der Molen is een zeer vruchtbare relatie met de afdeling Bruggen van de gemeente, mag ik hier noemen Archan Zijlstra, ontstaan. Ik hoop dat wanneer wij wat verder in de tijd zijn en de gunstige effecten van deze besluiten ervaren, dat U dan met tevredenheid terugziet op deze ‘samenwerkende werkwijze’.

Met Uw besluit start een vernieuwd tijdperk van ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarvoor de dringende noodzaak met name door Toeristisch Wergea zijn onderkend en waardoor ik ook geïnspireerd ben mij voor deze revitalisering in te zetten. Samen met de vertegenwoordigers van de betrokken Wergaster Wettersportferiening WWS, bewoners van de Grote Buren, Hillebuorren, Grut Palma en Kleine Buren is het werkgroepje’Welvarend Wergea’ ontstaan en hebben notities via Pleatslik Belang hun weg naar de gemeente gevonden. Te noemen hier de startnotitie De Wergeaster Feart…Van waar…en waarheen ? 16-01-2014 en de notitie Vaste Lasten Bruggen Wergea van Bidlerbrege, Hillenbuorrenbrege en Kooistraweibrege; suggesties voor het beheer(s)baar houden van de vaste lasten van de Bidlerbrege. Versie 1, d.d.28-04-2014 en nog een tweede versie, Brugbediening Bidlerbrege Wergea, t.b.v bezuiniging exploitatiekosten 20%. Versie 2 d.d. 29-11-2014.

Die nieuwe ontwikkeling(en) betreffen met name :
- ruimere mogelijkheden voor de (zij het bescheiden)ontwikkeling tot watersport/recreatie dorp, en in verband hiermee
- groter draagvlak voor het voorzienningenniveau ter verbetering van de leefbaarheid in het dorp.
- uitbreiding van de verdere waterwegen infrastructuur, m.n. voor de kleinere watersport (sloepen, kano’s, verblijfsaccomodatie) en in verband hiermee
- vergrote bereikbaarheid, m.n. op het gebied van (cultuur-)toerisme van Leeuwarden, mede gezien in het licht van CH2018 en daarna.

Nogmaals, ik ben zeer blij dat de gemeente in de besluitvorming niet over een nacht ijs is gegaan. En de gunstige effecten op langere termijn ook heeft meegewogen.
Tot slot dit.

Na deze positieve berichten durf ik nauwelijks nog te vragen. Toch doe ik dit, in de wetenschap dat dit tot verdere effectieve besluiten zal kunnen leiden.

En dat is :
1 De Bidlerbrege vertoont gebreken, die niet langer verantwoord zijn, nl. een losliggende plank van het brugdek, die niet alleen slapeloze nachten veroorzaakt, maar ook tot vervolgschade en gevaar kan leiden; dit terwijl de kosten voor reparatie uiterst miniem zijn.
2 Aandacht voor de brugbediening. Daar waar in de tweede notitie suggesties voor bezuiniging in de exploitatie van de Bidlerbrege zijn aangedragen, bereikte ons het bericht dat roulatie van de bregewippers in de gemeente zal worden ingevoerd. Dit werkt waarschijnlijk weer kostenverhogend, terwijl ook in verband met de nevenfunctie als toeristische informant deze keuze niet gunstig uitwerkt. Ook ivm continuïteit van de dorpsidentiteit lijkt deze ontwikkeling minder juist gekozen.
Zouden wij U mogen vragen dit onderdeel in de planuitwerking nog eens in gezamenlijk overleg met Toeristisch Wergea te bezien ?
Dank voor de nieuwe kansen en veel dank voor Uw toewijding in deze,
Menno Pothof,
‘Welvarend Wergea’
09-03-2015.

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.