wenje yn wergeaUpdate 30 januari: aanmelden kan niet meer, het maximum aantal bezoekers is inmiddels bereikt.

Wonen in Wergea! Een onderwerp wat heel veel Wergeasters belangrijk vinden.

Dit bleek uit de enquête die in 2019 is uitgezet in Wergea, Domwier, Warstiens en Eagum, en waar maar liefst 67% van de huishoudens op gereageerd hebben.

De uitkomsten waarmee wij aan de slag zijn gegaan en waarover wij de afgelopen jaren regelmatig goed contact hebben gehad met zowel Elkien als de gemeente Leeuwarden:

•    De grote zorg onder de jeugd (en ouders) over het toewijzingsbeleid van de woningcorporatie
•    Ouderen en (toekomstige) zorgbehoeftigen worden gedwongen naar elders te verhuizen omdat er geen voorzieningen zijn die (zwaardere) zorg ondersteunen.

De tijd staat niet stil en zo ook het woonbeleid. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd en zo kwam er kortgeleden nóg een woonvraag op ons pad:

•    Een nieuwbouwplan ten westen van Grut Palma. Dit initiatief zal de laatste fase zijn van deze grotere ontwikkeling in het dorp. De ontwikkelaar Hârns Invest heeft ideeën voor de inrichting, het woon-programma en de fasering daarvan.
De gemeente heeft over dit plan nog geen besluit genomen maar wil vanuit Wergea horen of hier behoefte aan is, en hoe het dorp hierin staat. Zij leggen dit plan graag voor aan de gemeenschap in Wergea.

Wilt u, wil jij weten wat er speelt op het gebied van wonen in Wergea? Wilt u weten of wonen met zorg mogelijk is? Wilt u, wil jij meedenken?
Kom dan dinsdag 31 januari 2023, 19:30 uur naar De Fabriek, Fricowei 31 in Wergea.
Aanmelden voor deze avond via wenjeynwergea@outlook.com

Wij, Wurkgroep Wenje yn Wergea, willen u, jullie graag bijpraten en informeren.
Daarnaast komen aan het woord:

66Hein de Haan - wethouder Gemeente Leeuwarden
Chantal Droste - directeur bestuurder Woningcorporatie Elkien
Ytsen Strikwerda - strategisch relatiemanager Woningcorporatie Elkien
Reinoud van der Bos - projectontwikkelaar Hârns Invest

Graach oant sjen,

Wurkgroep Wenje yn Wergea
Hendrik Fridsma, Wietse Martens, Ypie Kerkstra-Pijl
wenjeynwergea@outlook.com

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.