logo pb kleinHet bestuur van Pleatslik Belang Wergea nodigt u uit voor een bijzondere ledenvergadering op donderdag 27 september aanstaande in Café ’s Lands Welvaren, aanvang 20.00 uur. Aanleiding voor deze vergadering is de bestuursproblematiek van Pleatslik Belang, die al geruime tijd bestaat, alsmede een nieuw initiatief -Perspectief Wergea- met de bedoeling om tot een nieuwe structuur in Wergea te komen ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp in algemene zin en specifieke zaken in het bijzonder.

Het PDF bestand met meer informatie over deze bijeenkomst kun je hier downloaden (en eventueel uitprinten voor de vergadering): link

 

 

 

Tijdens een inspiratiebijeenkomst op 8 maart jongstleden, de voorjaarsvergadering van PB Wergea op 19 maart jongstleden en een voortgangsbijeenkomst op 5 juli jongstleden is uitvoerig gesproken over bovenstaande problematiek en mogelijke oplossingen.

 

De bestuursproblematiek van PB Wergea heeft het bestuur doen besluiten dat PB Wergea thans een “slapende” vereniging is en er geen nieuwe activiteiten door het bestuur worden opgepakt. Maandelijkse bestuursoverleggen vinden niet meer plaats. Het bestuur is statutair ondervertegenwoordigd en bestaat op dit moment uit een voorzitter en 2 leden. Tot begin dit jaar bestond het bestuur uit 6 leden, waaronder een penningmeester en een secretaris. Het bestuur blijft statutair bevoegd om besluiten te nemen. Aanvullend dient te worden vermeld, dat 2 leden van het thans zittende bestuur in 2019 terug treden op basis van de statuten; het 3e lid heeft aangegeven dan ook te stoppen. Feitelijk betekent dit dat PB Wergea begin 2019 geen bestuur meer heeft.

 

Zoals hiervoor is aangegeven is sprake van een nieuw initiatief dat is genomen door een aantal inwoners van Wergea, te weten Perspectief Wergea. Dit initiatief gaat er van uit dat de inwoners van Wergea, Warstiens en Aegum meer zaken “zelf” gaan oppakken, er gewerkt wordt met netwerkbijeenkomsten waarbij ideeën van inwoners kunnen worden ingebracht, die vervolgens ook door de inwoners zelf worden uitgewerkt. Perspectief Wergea gaat uit van een klein bestuur, dat vooral een aanjaagfunctie heeft, mensen weet te enthousiasmeren en een bindende functie heeft. Het is de bedoeling dat er tijdens de bijeenkomst op 27 september aanstaande ter zake aanvullende informatie wordt verstrekt.

 

De feitelijke vragen die voorliggen zijn: “hoe verder met het vorm geven van de leefbaarheid in Wergea?” en: “hoe verder met Pleatslik Belang Wergea?”

 

Het bestuur van PB Wergea is van mening, dat de huidige structuur van de vereniging, zoals vastgelegd in de statuten van PB Wergea, onvoldoende draagvlak biedt om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Zij adviseert de leden van PB Wergea om het initiatief, Perspectief Wergea, positief te beoordelen en tot verdere uitwerking te komen, waarbij nader bepaald dient te worden op welke wijze dat moet gebeuren.

 

Vanwege het gegeven, dat de leefbaarheid van Wergea alle inwoners aan gaat, geldt deze uitnodiging ook voor niet-leden van PB Wergea: alle inwoners van Wergea, maar ook de inwoners van de in het huishoudelijk reglement bij de statuten genoemde gebieden, te weten Narderbuorren en Domwier alsmede de inwoners van de omliggende regio -Aegum, Warstiens en Leechlân- worden voor de bijeenkomst uitgenodigd. Daar waar de discussie er toe leidt, dat er om stemming wordt gevraagd, zijn uiteraard alleen de leden van PB Wergea gerechtigd om bij een stemming een stem uit te brengen.

 

Deze uitnodiging zal ook worden vermeld op het digitale infobord aan De Bidler.

 

Wij hopen en rekenen op een grote opkomst op 27 september aanstaande.

 

Namens het bestuur van Pleatslik Belang Wergea,

 

Teake Kloosterman, voorzitter

 

 

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.