logo pb klein Op 11 maart aanstaande is er een gezamenlijke bijeenkomst van Pleatslik Belang Wergea en Perspectief.

Deze bijeenkomst vindt plaats in cafe ’s Lands Welvaren en begint om 20.00 uur.

Zoals bekend mag zijn staat elk voorjaar de voorjaarsvergadering van Pleatslik Belang Wergea gepland. Tijdens dit voorjaarsoverleg legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar en blikt zij vooruit naar zaken die van belang zijn of mogelijk nog zullen zijn gedurende het reeds lopende kalenderjaar. Het overleg op 11 maart aanstaande zal echter voor een belangrijk deel een ander karakter hebben. Ter toelichting het volgende.

Al geruime tijd, grofweg sinds 2016, heeft het bestuur van Pleatslik Belang Wergea pogingen ondernomen om dorpsgenoten te interesseren om een bestuursfunctie te bekleden in PB Wergea, uiteraard vooral om de continuïteit van het bestuur en de vereniging te borgen. Diverse personen zijn benaderd, maar uiteindelijk heeft dit niet tot nieuwe bestuursleden geleid. Vanwege statutair terugtredende bestuursleden bestond het bestuur het afgelopen jaar nog slechts uit drie leden; statutair onvoldoende maar het bestuur was wel bevoegd om besluiten te nemen. Niettemin nam het bestuur de beslissing om de vereniging “slapend” te verklaren. Concreet heeft dit betekend dat het bestuur vanaf de zomer 2018 nauwelijks nog activiteiten heeft ondernomen.

De hierboven geschetste bestuursproblematiek alsmede de mogelijke gevolgen voor een vertegenwoordigend dorpsorgaan heeft er wel toe geleid dat een aantal dorpsgenoten het initiatief heeft genomen om een plan te ontwikkelen, waarin de belangen van het dorp -en omliggende regio, waaronder Warstiens, Aegum en Domwier- kunnen worden geborgd. De wijze waarop de initiatiefnemers dit willen realiseren wijkt echter af van hetgeen tot nog toe door Pleatslik Belang werd geregeld. Dit initiatief, Perspectief, is tijdens een aantal bijeenkomsten in het afgelopen jaar aan het dorp nader gepresenteerd. Tijdens de laatste bijeenkomst in september jongstleden is door de aanwezigen positief gereageerd op de presentatie van Perspectief tijdens die bijeenkomst. Daarop hebben de initiatiefnemers aangegeven verder te willen werken aan concretisering van dit initiatief en een en ander tijdens de voorjaarsvergadering van Pleatslik Belang op 11 maart aanstaande te zullen presenteren.

Het bestuur van Pleatslik Belang Wergea, overigens in nauw contact met reeds recent terug getreden oud-bestuursleden, heeft in het afgelopen half jaar en zeer recent een aantal gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Perspectief en is positief over de ingezette beweging en staat daarom volledig achter dit initiatief. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de huidige structuur, de wijze waarop de vereniging functioneert in relatie tot de betrokkenheid van leden maar ook niet-leden, gedateerd is. Het is noodzakelijk, onder andere voor de leefbaarheid van het dorp, dat er een vernieuwingsslag wordt doorgevoerd. Het bestuur staat daarom volledig achter de visie die door de initiatiefnemers van Perspectief wordt uitgedragen. Een en ander betekent wel dat de voorjaarsvergadering voor een belangrijk deel zal bestaan uit de presentatie van de plannen van Perspectief en een verdere toelichting. Uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen.

Het programma voor de avond van 11 maart zal derhalve voor een belangrijk deel worden bepaald door de presentatie van Perspectief. Niettemin zal Pleatslik Belang tijdens de voorjaarsvergadering financieel verantwoording afleggen over 2018 en ook verslag doen van een aantal zaken die vorig jaar de revue zijn gepasseerd.

Zoals hiervoor genoemd bestaat het bestuur van PBW nog uit drie leden. Twee leden zullen statutair aftreden en het derde lid heeft aangegeven eveneens het bestuur te zullen verlaten. Concreet betekent dit dat Pleatslik Belang Wergea na 11 maart aanstaande geen bestuur meer heeft.

Het bestuur van Pleatslik Belang Wergea en de initiatiefnemers van Perspectief nodigen de inwoners van Wergea, Warstiens, Aegum en Domwier, leden van PBW en niet-leden, van harte uit om de bijeenkomst op 11 maart aanstaande bij te wonen. Wij vinden het van groot belang dat er een draagvlak is voor bovenstaande wijzigingen en hopen dan ook u 11 maart om 20 uur in het café te ontmoeten.

Tot 11 maart aanstaande!

Teake Kloosterman, voorzitter Pleatslik Belang Wergea
Mede namens Perspectief

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.