Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

gemeentelwd

Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?

Door uitbreiding van de gemeente in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen? Om dat te onderzoeken wil de gemeente weten wat de behoefte in de dorpen is op het gebied van wonen. Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul de vragenlijst in. “Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we namelijk niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen.

Digitale vragenlijst
Om goed woonbeleid te maken, is het nodig om informatie te hebben over wat u als dorpsbewoner vindt. Hoe wilt u graag wonen? Bent u op zoek naar een huurwoning of koopwoning? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u kijkt naar de woningen? “Dit kunt u allemaal aan ons laten weten door de vragenlijst in te vullen”, legt De Haan uit.

Voor uw (t)huis
“De antwoorden gaan we gebruiken om het nieuwe woonbeleid voor de dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. Nieuw woonbeleid voor de dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd gaan of kunnen worden. De uitwerking van het beleid gaan we samen met het dorp bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij.
Uw dorpsbelangen kan de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente. Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Helpt u mee?”

Hoe vult u de vragenlijst in?

Samen met uw plaatselijke dorpsbelangen hopen we dat zoveel mogelijk bewoners deze vragenlijst over wonen in de Leeuwarder dorpen invullen. Ook de woonwensen van uw meerderjarige kinderen willen wij graag weten. Het maakt niet uit of zij thuis wonen of al op zichzelf wonen.
De vragenlijst kunt u van 1 februari tot 1 maart invullen. De vragenlijst vindt u op:
-    de website www.leeuwarden.nl/wonen
-    via de rechtstreekse link https://surveys.enalyzer.com?pid=b3c6f3c7
-    of scan de QR code met uw mobiele telefoon

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met dorpsbelangen van de dorpen Mantgum, Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, Wirdum-Swichum en Koarnjum-Jelsum.

gemeente leeuwarden qr code
 

 

hempensermeer 02Perspektyf ontving van Hans de Vries, bestuurslid Dorpsbelang Goutum, een artikel over de Hempensermeer. Dit artikel is in 2018 in Diggelfjoer, het dorpsblad van Goutum geplaatst. Omdat er mogelijk ook in ons dorp (of toeristen die onze website/Facebookpagina bezoeken) interesse is voor de geschiedenis, plaatsen we hier het artikel.

Hempensermeerpolder (18-11-2018)

Ten Zuiden van de Waldwei en de wijk Zuider-buren ligt de Hempensermeerpolder. Dit artikel gaat over de geschiedenis van deze bijzondere polder en de functie van de Hempenserpolder-molen. De polder heeft in 2018 de status van Gemeentelijk Monument gekregen.

Historische waarde

De droogmaking van het Hempensermeer was één van de laatste inpolderingen in de Repu-bliek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In 1773 ontving het toenmalig provinci-aal bestuur een eerste verzoek tot het droog-malen van het meer. De volgende aanvraag tot de inpoldering werd gedaan in 1779 . Uiteinde-lijk is in opdracht en voor risico van vier kooplie-den uit Makkum in 1784 een dijk en een ring-vaart om het meer aangelegd. Aan de noord-zijde van het meer werd een molen geplaatst die het 90 hectare grote meer droog moest malen. In het voorjaar van 1785 was dit werk geklaard en kon het land met greppels en sloten in regelmatige stukken van zes pondematen (ongeveer 2,2 ha) worden verdeeld. Deze unieke indeling is tot op de dag van vandaag in tact gebleven (zie plattegrond, bij de ster). De slappe bodem was aanvankelijk niet geschikt voor vee en in 1785 zaaide men er dan ook koolzaad. In 1788 is aan de noordkant van de Hempensermeerpolder de eerste boerderij gebouwd. Later kwamen daar nog twee bij, één aan de oostkant en één aan de zuidkant van de polder. De polder werd in die tijd uitsluitend voor de vee-teelt gebruikt en daar is later geen verandering in gekomen. De polder kwam door een ruilverkaveling in 1982 in het bezit van Staatsbosbeheer (SBB). Twee boerde-rijen werden afgebroken, de noordelijke boerderij werd later restaurant: ‘Gasterij De Waldwei’.

Natuurlijke waarde

Nadat SBB de Hempensermeerpolder in bezit had gekregen werd het beheer gericht op het behoud en de ontwikkeling van vochtig, kleurrijk grasland met een bijzondere weidevogelbetekenis. Het waterpeil werd in de winter verhoogd , er ontstond weer verschil tussen de hogere en lagere delen van de polder (met klei op veen bodem), het mestgebruik werd aangepast en er mag nu niet voor 1 juli worden gemaaid. Het agrarisch gebruik (o.a. hooiwinning en begrazing door koeien en schapen) wordt door SBB verpacht. Het vooral op de weide-vogels gerichte beheer heeft succes. De Hempensermeerpolder heeft de kwalificatie ‘zeer goed weidevogelgebied’. Vooral het aantal broedende grutto`s is groot, maar ook de dichtheid van de Watersnip, de Tureluur en de Kievit is uitstekend. Buiten de broedtijd is de Hempensermeerpolder belangrijk als foerageer– en overwinteringsgebied: Kolganzen, Smienten, Wintertalingen, Watersnippen en Kieviten kunnen er vaak in grote getale worden aangetroffen. Door het veranderende beheer verandert ook de flora in positieve richting. Zeer opvallend is de ontwikkeling van zilte vegetatie langs de greppels. Dit wijst op aanvoer van brak water uit de zandlaag onder de klei-op-veen-laag. De diepe polder vertoont in het voorjaar en zomer een afwisselend kleurenpalet van bloeiende Paardenbloemen, Pinksterbloemen, Veldzuring, Boterbloemen en grassen.

Klik hieronder op 'lees meer' om verder te lezen...

 

Lees meer: Geschiedenis van de Hempensermeer

Bedrijven
    
Tweets

06-09-2021 20:50
RT @vvWarga: Eerste wedstrijdverslag van het seizoen op de site van v.v. Warga https://t.co/DqAP4v9hiO


05-09-2021 12:53
RT @vvWarga: Denk je dat 4 actieve van der Meulens genoeg zijn bij Warga 4 tegen Warga 3, nee hoor. In de rust trekt ook dochter Geeske haa…


02-09-2021 19:27
RT @BakkerijdeBoer: Het is bijna weekend ? Ambachtelijke Zandvoortjes Een heerlijke koek voor bij de Formule 1 met een vulling van cake,…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.