Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

hempensermeer 02Perspektyf ontving van Hans de Vries, bestuurslid Dorpsbelang Goutum, een artikel over de Hempensermeer. Dit artikel is in 2018 in Diggelfjoer, het dorpsblad van Goutum geplaatst. Omdat er mogelijk ook in ons dorp (of toeristen die onze website/Facebookpagina bezoeken) interesse is voor de geschiedenis, plaatsen we hier het artikel.

Hempensermeerpolder (18-11-2018)

Ten Zuiden van de Waldwei en de wijk Zuider-buren ligt de Hempensermeerpolder. Dit artikel gaat over de geschiedenis van deze bijzondere polder en de functie van de Hempenserpolder-molen. De polder heeft in 2018 de status van Gemeentelijk Monument gekregen.

Historische waarde

De droogmaking van het Hempensermeer was één van de laatste inpolderingen in de Repu-bliek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In 1773 ontving het toenmalig provinci-aal bestuur een eerste verzoek tot het droog-malen van het meer. De volgende aanvraag tot de inpoldering werd gedaan in 1779 . Uiteinde-lijk is in opdracht en voor risico van vier kooplie-den uit Makkum in 1784 een dijk en een ring-vaart om het meer aangelegd. Aan de noord-zijde van het meer werd een molen geplaatst die het 90 hectare grote meer droog moest malen. In het voorjaar van 1785 was dit werk geklaard en kon het land met greppels en sloten in regelmatige stukken van zes pondematen (ongeveer 2,2 ha) worden verdeeld. Deze unieke indeling is tot op de dag van vandaag in tact gebleven (zie plattegrond, bij de ster). De slappe bodem was aanvankelijk niet geschikt voor vee en in 1785 zaaide men er dan ook koolzaad. In 1788 is aan de noordkant van de Hempensermeerpolder de eerste boerderij gebouwd. Later kwamen daar nog twee bij, één aan de oostkant en één aan de zuidkant van de polder. De polder werd in die tijd uitsluitend voor de vee-teelt gebruikt en daar is later geen verandering in gekomen. De polder kwam door een ruilverkaveling in 1982 in het bezit van Staatsbosbeheer (SBB). Twee boerde-rijen werden afgebroken, de noordelijke boerderij werd later restaurant: ‘Gasterij De Waldwei’.

Natuurlijke waarde

Nadat SBB de Hempensermeerpolder in bezit had gekregen werd het beheer gericht op het behoud en de ontwikkeling van vochtig, kleurrijk grasland met een bijzondere weidevogelbetekenis. Het waterpeil werd in de winter verhoogd , er ontstond weer verschil tussen de hogere en lagere delen van de polder (met klei op veen bodem), het mestgebruik werd aangepast en er mag nu niet voor 1 juli worden gemaaid. Het agrarisch gebruik (o.a. hooiwinning en begrazing door koeien en schapen) wordt door SBB verpacht. Het vooral op de weide-vogels gerichte beheer heeft succes. De Hempensermeerpolder heeft de kwalificatie ‘zeer goed weidevogelgebied’. Vooral het aantal broedende grutto`s is groot, maar ook de dichtheid van de Watersnip, de Tureluur en de Kievit is uitstekend. Buiten de broedtijd is de Hempensermeerpolder belangrijk als foerageer– en overwinteringsgebied: Kolganzen, Smienten, Wintertalingen, Watersnippen en Kieviten kunnen er vaak in grote getale worden aangetroffen. Door het veranderende beheer verandert ook de flora in positieve richting. Zeer opvallend is de ontwikkeling van zilte vegetatie langs de greppels. Dit wijst op aanvoer van brak water uit de zandlaag onder de klei-op-veen-laag. De diepe polder vertoont in het voorjaar en zomer een afwisselend kleurenpalet van bloeiende Paardenbloemen, Pinksterbloemen, Veldzuring, Boterbloemen en grassen.

Klik hieronder op 'lees meer' om verder te lezen...

 

Lees meer: Geschiedenis van de Hempensermeer

logo perspektyf

Voor alles is een eerste keer. De laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar is een feit.
Terugblikkend was er nogal wat variatie in de vorm.
Zo konden we de eerste bijeenkomst in maart nog ‘gewoon’ bij elkaar komen. Die van juni moest gezien de regels vervallen. In september konden we met maximaal 30 personen netwerken.

Gezien de omstandigheden moest er voor de vierde bijeenkomst gezocht worden naar een alternatief. Het werd de eerste digitale ontmoeting. Laten we het een try out noemen. Ook al was er vooraf getest, er waren wat technische problemen. Techniek is prachtig maar alles moet wel meewerken.

Gelukkig heeft Frans Slaterus kennis van zaken en na wat mopperen en opnieuw opstarten ging alles zoals het zou moeten. Beeld en geluid liepen gelijk op en er kon gechat worden.
Jammer dat toen al veel mensen waren afgehaakt, desalniettemin hebben de gastsprekers hun aanvraag kunnen toelichten.

 • Het ging om een initiatief voor regentonnen
 • Het vervangen van toestellen voor de gymnastiekvereniging U.D.I.
 • Een warm plan van de werkgroep Mienskip.
 • Wel een initiatief maar geen vraag om geld werd gedaan door het dorpshuis.

  Er wordt onderzocht of het dorpshuis ‘de huiskamer van Wergea’ kan worden en overdag open kan, voor inloop, krantje lezen, koffie en ontmoeting.
  Dit kan alleen als er vrijwilligers zijn die hier een rol voor zichzelf in zien.

Tot eind januari 2021 is het gelukte deel van de uitzending te bekijken op:
YouTube Perspektyf 09-12-2020

Er is een ingezonden anonieme brief met zorgen over de Stringbrêge voorgelezen.
De voorbereidende werkzaamheden voor de Stringbrêge zijn tijdelijk stopgezet. Voor meer info zie wergea.com: link.
Op de Wopkehoek staat de kerstboom weer mooi te wezen. Dank kerstmannen!

Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling en een heel goed 2021

In het nieuwe jaar staan de netwerkbijeenkomsten gepland op:

 • 10 maart Us doarpshûs
 • 10 juni café
 • 8 september Us doarpshûs
 • 9 december café

Voor de liefhebber, 6 januari 2021 is Wergea te zien bij Omroep Max (in de serie Het Dorp, persbericht: link).

Vragen en/of opmerkingen, Perspektyf is bereikbaar op perspektyfwergea@gmail.com

perspectief nieuwjaarswens 2020

Bedrijven
    
Tweets

10-04-2021 08:49
RT @popduo: Zaterdagavond 24 april 2021 is het zover! De Weima & vd Werf Livestream... Tickets kopen doe je hier ??- en 1 is voldoende voor…


11-03-2021 22:39
RT @vvWarga: v.v. Warga is op zoek naar een (ambitieuze) trainer voor het 2de elftal. Meer info op de site. https://t.co/TIsAKIblcj


11-03-2021 22:39
RT @popduo: Us optredens by de ‘Oftraap Fryske Boekewike’ by #OmropFryslan is hjir werom te sjen: https://t.co/OV8BRDRfL1 ‘Jaloersk op myn…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.